You have news tips, feel free to contact us via email editor@thevillager.com.na

Iitsu olutu lomusamane lweendjelela momuti


Olutu lomulumentu gomivo 40 olwiitsuwa lweendjela momuti iimangeleka, komukunda Uuthimawomeya, moshikandjohogololo Ogongo moshitopolwa Omusati omaandaha.
Shika osha kolekwa ko Eagle FM etiyali komukoonaakoni nomukwatakanithi gwiimbuluma moshitopolwa shoka, Deputy Commisssioner Moses Simaho, ngoka ati olutu lomusamane Silvanus Joseph olwiitsuwa lopotundi 14h00.
Olopota yopolisi oyuulike kutya nakuza okwiitsuwa komukulukadhi gwe eendjelela momuti guli menko lyawo, noshiponga shoka osha lopotelwa opolisi yOkahao.
Nakusa Joseph lwahugunina amonika ena omwenyo, oshali omegumbo lye ethimbo lyongula potundi 07h00, nokwiitsuwa iimangeleka momuti noshilapi shoshi zalomwa.
Otaku hokololwa nakusa azi megumbo ethimbo lyongula aye kiilonga, momukunda gwawo moka ali talongo iilonga yokutunga kegumbo lilwe, ashike ina thikako.
Opolisi oyati kutya, aaniilonga pamwe naye oya dhengele omukulukadhi gwe konima sho yamono inaathika kiilonga, nomukulukadhi okwa kambadhala oku landula ompadhi ye, nokweemwiitsu aandjelela momuti.
Deputy Commissioner okwati kapuna ngoka tafekelwa meso lye, po inapu adhika omukanda gwaashi shemwi kuthitha omwenyo.
Olutu olwafalwa kokila yopolisi kOkahao okuningilwa omakonaakono
Aapambele ya nakusa oya tseyithilwa nale eso lye, nomakonaakono gopolisi otaga tsikile.

Julia Heita

Related Posts

Read Also ... x