You have news tips, feel free to contact us via email editor@thevillager.com.na

Elelo lyOndangwa lyepewa omagano giikwathitha yoku kelela Covid-19

Ehangano lyo Riya Spares and Accessories CC, olya gandja iikwathitho yoku keelela etaandelo lyo coronavirus kelelo lyodolopa yOndangwa ongula yomaandaha.
Omunambelewa omukuluntu melelo Ismael Namugongo oye ataambako iikwathitha mbyoka peha lyelelo.
Iinima mbyoka ya gandjwa ongaashi uundini woo sanitizer woolitela 5 wuli omulongo nuutano (15), uukende woothewa dhokwiiyoga komake wuli 70, uupakete womanyala gokwiigamena koombahiteli wuli 10, uu face mask wuli 100 oshowo oka pupitho kuupyu kamwe.
Iinima ayihe mbika oyina ongushu yoo N$11 890.00
Ehangano lyo Riya olyati omalakano galyo, uuwanawa woshigwana pethimbo ndika edhigu, noyena omalalakano goku kwathela aagandji yomayakulo mboka yatalikako oyo yeli ketameko lela mekondjitho lyo Covid-19, nehangano lyawo olina ohokwe oku kaleka megameno aaniilonga yomayakulo goshigwana kaya kwatwe koshivu oshipe shoka shili muuyuni awuhe ngaashi ngeyi.
Ehangano lyo Riya olyati otali halele aaniilonga oku kala muundjolowele. olya pula wo elongelo kumwe nelelo lyodolopa yOndangwa, oku kaleka aanambelewa muundjolowele pethimbo lyekondjitho lyoshivu sho coronavirus moshilongo.
Omusamane Namugongo okwa pendula ehangano ndyoka komayakulo ya gandja kelelo lyooolopa.
Omathimbo gapiti, elelo lyodolopa yOndangwa mu June nuuvo, olya yakula omakwatho giikulya okuza kaanangeshefa naanakalimo aa China yomodolopa, okupitila moshikondo sho Association of Chinese Merchants in Namibia.
Iikulya oya gandjwa oku kwathela aakokele mboka yeli mompumbwe modolopa yOndangwa, niikulya mbyoka oya gandjwa komagumbo 150.
Iigandjomwa yiikulya omwakwatelwa: omakende gomagadhi goku teleka, uusila wepungu, omakoloni (Pasta) noosuuka.
Oyali wo ya yakula omakwatho galwe okuza komunangeshefa gomodolopa momwedhi May, onga ekutho mbinga mekondjitho lyetaandelo lyo COvid-19 modolopa, nomakwatho ngoka oga kwathela omagumbo geli po 200.

Julia Heita

Related Posts

Read Also ... x