You have news tips, feel free to contact us via email editor@thevillager.com.na

Ekalekepo lyuundjolowele tali dhana onkandangala mOngwediva

Elelo lyodolopa yOngwediva olya manitha iilonga yoku tulamo omiligu dhomeya gonyata, nopoloyeka ndjika oya manithwa koshimaliwa shoomilliona N$2 komudhingoloko gomalukalwa go New Reception 3, naashika osheetwapo oku hwepopaleka uundjolowele komidhingoloko.
Opoloyeka ndjika oyeyapo onga oshitopolwa shelelo lyodolopa tali hwepopaleke omayakulo, ngaashi omitungilo dhuundjugo komalukalwa.
Sigo oompaka efulo lyomalambo olya tameka omanga omuligu dhomeya odha tulwamevi notadhilongo wo nale.
Iipambu yevi yili 113 okwa tegelelwa yikale ya kwatakanithwa nomitungi oshowo omiligu dhomeya gonyata.
Tapopi pethimbo lyegandjo pambelewa etitati twazi, mayola godoolopa Engelina Angula okwati, egandjo lyomayakulo gelelo lyodolopa otali kala ethaneko lyomayambulepo godoolopa, ashike hamomidhiingoloko ashike dhodoolopa ndele nokomidhingoloko dhokuushayi.
“Elelo olya tokola oku kuthapo iifuta yoma andjaganeko gomitungilo dhomeya gonyata kaa kalimo yomodolopa Ongwediva, mbyoka monale aakalimo haya pulwa yafute N$2 000. Shika otashiti kehe omukalimo ngoka ena ehalo lyoku tunga omutungilo gomeya gonyata okuna ompito okushininga oshali shamuhongi okuza momasiku 03 August nuuvo sigo 29 January omuvo taguya,” Mayola Angula tati.
Mayola okwa gwedhapo kutya omayambulepo modolopa, otaga tsikile okweetapo iizemo iiwanawa omivo dhapiti.
Monale aakalimo ohaayi moondjato dhawo uuna taya tulapo omitungilo dhomeya gonyata oku landa iilongitho yawo. “Ngaashi ngeyi opoloyeka oyapwa oopelesenda 100, noshili oshinakugwanithwa shoohandimwe aakalimo yomomudhingoloko nguka oku talelapo oombelewa dhelelo oku ninga omayindilo ge kwatakanitho lyomiligu dhomeya gonyata,” Angula tati.
Elelo lyodolopa olina woo omathaneko goku gandja omayakulo gafaathana modolopa, komudhingoloko go Extension 15, omanga egandjo lyolusheno melongelo kumwe lyelelo lyOngwediva nehangano lyoNored olili metifa oku andjaganeka olusheno momudhingoloko gwEfidi Extension 4 nomudhingoloko gwomalukalwa ga Sky.

Julia Heita

Related Posts

Read Also ... x