You have news tips, feel free to contact us via email editor@thevillager.com.na

Aakalimo yokOhangwena yagandja iikwathitha

Ngoloneya goshitopolwa Ohangwena Valde Ndevashiya, olyomakaya okwa gandja pambelewa iikwathitha ya yooloka koshiketha Vatela Oshiwana Foundation, okuziilila pendiki lyomauliko giipindi yEenhana.
Shika oshili oshitopolwa shegongelo lyiikulya niikwatha yilwe ngaashi iizalomwa oku gandjwa kwaamboka yeli monkalo ondhigu, pethimbo ndika taku kondjithwa oshivu sho coronavirus.
Iikwatha yagandjwa ongaashi oondjato dhiizalomwa iipe niikulu, oompunda dhiilya, omatanga gomaliwa, omanyangwa, iilyawala nomakunde.
“Ombelewa ya ngoloneya goshitopolwa shOhangwena, oya ningi eyindilo moshigwana, lyoku hehela oku pitila moombelewa dhookansela miikandjo hogololo 12 moshitopolwa, pehala lyaakalimo yokoshitopolwa sha Erongo, kiikwatha ongele iikulya nenge iizalomwa,” Ndevashiya tati.
Okwa gwedhapo kutya, oya ningi wo eyindilo komagongalo moshitopolwa, oshowo komalelo gomuthigululwakalo gUukwanyama moku gandja omayakulo giikwatha yiikulya, oku yakula aakalimo yokoshitopolwa sha Erongo mboka yeli mompumbwe noyiiyadha oshitopolwa shapatwa ethimbo ele omolwa ekondjitho lyo coronavirus moshilongo.
Ngoloneya okwatsu omukumo aakalimo yomoshitopolwa nomoshilongo ashihe, opo kehe gumwe iiyuthe komilandu ndhoka dha tulwapo kepangelo pethimbo ndika, aantu naya iyageke oku kala pomangundumano, noku kondjitha omukithi nguka omupe.
Okwiindile aakalimo mboka yena ehalo lyoku gandja omakwatho goludhi nduka, ya tsikile nokushininga memanguluko oku pitila moombele dhookansela.
Ngoloneya Ndevashiya, okwa tsikile tati iikulya mbyoka oya nuninwa omukwashigwana kehe ngoka eli mompumbwe yomayakulo ngoka, okwati moshitopolwa showo oyena wo aantu tayasi ondjala, notaya mono omakwatho giipalutha okuza miikulya mbyoka.
“Ngele koshitopolwa Erongo okwa hwepopala konkalo yo Covid-19, otuna aantu oyendji yeli ngaashi koshilando pangelo moombashu moka ihaaya longo, nopethimbo ndika oshilando pangelo shapata, omakwatho ngoka otaga vulu oku gandjwa kwaamboka yeli mompumbwe,” ngoloneya tati.

Julia Heita

Related Posts

Read Also ... x