You have news tips, feel free to contact us via email editor@thevillager.com.na

Onooli ya tokola oku yambidhidha Erongo

Aakalimo yokonooli oya tokola oku gongela iikulya oku yambidhidha aakalimo yokoshitopokwa sha Erongo. Aakalimo yokonooli oya tokola oku gongela iikulya oku yambidhidha aakalimo yokoshitopokwa sha Erongo
Eagle FM etine okwayi moonkundathana nomusamane Klonelius Paulus ngoka eetapo edhilaadhilo lyoku gongela iikulya yoku yambidha aakalimo yo koshitopolwa sha Erongo mboka ya dhengwa konkalo omolwa Covid-19.
Aakalimo yokombaye mwakwatelwa oodolopa yArandis no Swakopmund odhili mo lockdown moka oodolopa ndhika inaadhi pitikwa okweendathana noodolopa dhilwe moshitopolwa, nonande oshitopolwa sha Erongo oshili mo Stage 3.
“Oshinima sha pendula omadhilaadhilo gandje okuyapo nopoloyeka ndjika, onduuvu uukwawo wanankali molwaashoka oshigwana koshitopolwa shOmbaye uunene mboka yeli komudhingoloko dhomalukanda oya dhengwa uunene koshikumungu sho Covid-19 mekanitho lyeliko, ekanitho lyiilonga nedhigupalo lyonkalo yomayinyengo molwaashoka omayinyengo gawo oga kala ga ngambekwa uule thimbo yeli ko Stage 1,” Paulus tati.
Paulus okwa gwedhapo kutya monkalo ndjika yoshiponga, otwa pumbwa oku ya mbidhidhathana, noku gandja omakwatho ga yooloka onkalo yi hwepopale.
“Nuumvo oshilongo kiitopolwa yokonooli otwa mona omvula ombwaanawa, neteyo otali hokitha, ota twiindile aakalimo yokonooli ya yaambidhidhe niikulya kehe mbyoka yena okuza kuusila woku teleka (womahangu nenge wepungu), iilya yomahangu, omatanga gomaliwa, omanyangwa, omakunde, Omakaka, oongongo (lemons) nenge oshimaliwa koomuma nakehe tuushoka tashi vulu oku longithwa oku ya mbidhidha aamwameme mboka yeli koshitopolwa sha Erongo.
Sigo oompaka oya yakula omakwatho gayooloka, no ga gongelwa ku pitila maantu ya tothwamo koka komitiye miitopolwa ngaashi Oshikoto, Oshana,Ohangwena nOmusati.
Paulus okwa gwedhapo kutya etitatu lyomasiku 08 July 2020 oya yakula omahooli okuza komukuluntu gongeshefa yOkapana Total Service mOndangwa Acher Willem ngoka agandja oolitela 1000 dhomahooli dhili pongushu yoshimaliwa sho N$ 11 720, nomahooli ngoka otaga longithwa miiyenditho mbyoka tayi ka tala iikulya komahala ga yooloka.
Paulus otindile moshigwana ngoka tavulu okwiiyambela oshimaliwa shilongithwe okutsitha iilya mbyoka yeetwapo molwaashoka uusila owo tawu pumbiwa uunene, noya pumbwa woo ooshako dhoku kwatela uusila.
Gumwe goomilyo yoka komitiye hoka taka wilike opoloyeka ndjoka Dr Ben Mulongeni, okwati shika oshinaku gwanithwa oshinene naagandji yiikwathitha mbika otaya holoka okuza kiitopolwa ya yooloka konooli oku gandja omayambidhidho gawo.
“Otwa hala kehe gumwe ngoka eli mompumbwe moshitopolwa shErongo amone omayambidhidho ngaka, ashike elalakano kalishi lyoku gongela iikulya yoshitopolwa sha Erongo akuke, elalakano oku kwathela omuNamibia kehe ngoka eli mompumbwe. Notwahala opoloyeka ndjika yitsikile komayakulo kiitopolwa yilwe.
Omahangano wo galwe ngoka ga yambidhidha okweenditha opoloyeka ongaashi JF Trading Enterprises, FS United no Simias Investment ngaka oga gandja oololi dhili 5 dhoku tuta iikulya. Omanga Magdalena Luanda okwa gandja ongalashe yegumbo lye yi longithwe oku kwatelwa iinima mbyoka tayi gandjwa.
Omakwatho gopashimaliwa otaga gandjwa oku pitila komayalulilo gombaanga yehangano lyo Help The Nation Foundation Standard bank account: 60004855654 oshitayi mbaanga shOndangwa.

Wonder Guchu

Related Posts

Read Also ... x