You have news tips, feel free to contact us via email editor@thevillager.com.na

Iiponga yiiyenditho 77 ya lopotwa oshiwike shapiti


Oshiketha shiiponga yomoondjila sho MVA Fund osha gandja olopota yokoshiwike oshowo omalongo goshigwana nkene kuna oku yandwa iiponga moondjila.
Victoria Amutenya okuza koshikondo shiipambele yelongo moshilongo koshiketha sho MVA Fund, okwa kuthileko Eagle FM omaandaha, kutya iiponga mbyoka ya holoka pokati komasiku 27 July sigo 02 August 2020 oyili 77 oku yelekanitha niiponga 90 mbyoka ya holoka pethimbo lya faathana omvo gwaziko, noya shuna pevi noopelesenda 14%, omanga aantu mboka yehamekelwa miiponga omwaalu ogwashuna pevi noopelesenda 22%, omuvo gwaziko aantu 119 oyeehamekelwa miiponga yomoondjila omanga oshiwike shaziko oyeli 93.
“Aantu mboka ya kanithilemo oomwenyo dhawo miiponga pethimbo lya faathana omuvo gwaziko, oyeli 11 omanga nuuvo pethimbo lyafaathana oyeli 7,” Amutenya tati.
Iitopotwa 5 yomoshilongo moka mwaningilwa iiponga oyindji pokati komasiku ga tumbulwa meteetekelo, oshitopolwa sha Khomas shina 31 Hardap 8, Otjozondjupa 6, taku landula Oshikoto nOshana.
Amutenya okwa yelitha kutya omaludhi giiponga ya lopotwa koshiwike, unene mbyoka yili pombanda ongaashi yomayingwandjulo gwiiyenditho, nomwa kanena oomwenyo dhaantu yeli 4.
Miiponga 77 mbyoka ya lopotwa koshiwike, iiponga 18 oyoma galangato giiyenidho omanga 17 oyaayendi yokolupadhi ya pumwa kiiyenditho, okwa lopotwa wo iiponga 2 yaantu yagwa miiyenditho.
Khomas omwalopotwa oopelesenda 40 dhiiponga, omanga Oshana osha lopotwa shina omwaalu gomaso ogendji geetithwa kiiponga yiiyenditho, Zambezi 1, Oshana 4, Khomas 1 Hardap 1, aakiintu 2 naalumentu 5.
Amutenya okwa gandja ethindilemo lyomalalakano guupala wo MVA Fund, mboka tawu adhika po momikunkulo dhopate, wuna oonomala kutya ohawu longithwa oku gandja uuyelele uuna pwa holoka oshiponga moondjila oonene dhomoshilongo, olopota yoshiponga ngele ya lopotwa, ohaku pulwa uuyelele woka paala ko MVA Fund hoka keli popepi, opo aanilonga yomakwatho gomeendelelo yavule okumona ehala lyoshiponga nuupu.
Okwa londodha aalongitho yoondjila, tati ahingi yiiyenditho nayiimangele momapaya giiyenditho yawo, oshina egameno, naya hinge ondapo yuuka, omanga aayendi yokolupadhi naya kale yeli uupathi uuna taya taaguluka, yo naya taagulukile tuu pomahala mpoka puna omandhindhiliko goku taagulukila, nenge ya kwashilipaleke kutya oshina egameno manga inaaya taaguluka.

Julia Heita

Related Posts

Read Also ... x