Latest News

Popular Posts

You have news tips, feel free to contact us via email editor@thevillager.com.na

Elelo lyodolopa yOndangwa lya zimine o budget yoshimaliwa shoo milliona N$140 yomuvo shiliwa go 2020/2021

Shika osha kolekwa ko Eagle FM etiyali kumunambelewa omukuluntu melolo lyodolopa yOndangwa Ismael Namugongo.
Namugongo okwati omutengenekwa shimaliwa ngoka, oshimaliwa oshindji shoo miliona N$52.9 osha nuninwa iinyangadhalwa yiilonga, omanga oshimaliwa shoo milliona N$43.1 osha nuninwa iilonga yoopoloyeka oonene.
Okwa gwedhapo kutya oshimaliwa shoo milliona N$2 okwa tegelelwa shize koshikondo sho Roads Fund Administration, okwoopaleka oondjila ngaashi oku hota omalambo moopate noku dhoopalekwa, omanga oshimaliwa shoo milliona N$18 osha thanekwa tashizi kuuministeli womayambulepo goodolopa nomidhingoloko dhokuushayi.
Elelo lyodolopa olyati oshimaliwa shoo milliona N$ 33.9 osha nuninwa iifuta yaanilonga, mwakwatelwa okufuta oondjambi, omawuwanawa gaaniilonga ngaashi: medical aid noopenzela dhaanilonga, shoka shili poo pelesenda 35% dhomu tengenekwa thaneko goshimaliwa go 2020/2021.
“Nonando ookansela yelelo lyodolopa ya zimina o budget ndjika, otwa tegelela eziminino lya hugunina okuza kuuministeli wo Urban and Rural Development, ngaashi shili pamautho go Local Authority Act,”Namugongo tati.
Mayola godolopa Paavo Amwele okwati elelo lyodopola otali tsikile oku landula omilandu dhuudemokoli nokwaadha omalalakano, okwa gwedhapo woo kutya omutengeneko thaneko goshimaliwa shoka, ogwa gongelwa okupitila moonkundathana dhayooloka ndhoka elelo lyaningi naakalimo.
Oshimaliwa shoo milliona N$2.3 osha gongelwa melanditho lyiipambu yevi pethimbo lyomuvo shimaliwa go 2019/2020. Elelelo lyodolopa yOndangwa olyati oonzo oonene ndhoka hadhi eta iiyemo modolopa odhelanditho lyiipambu yevi, nomayakulo galwe.

Julia Heita

Related Posts

Read Also ... x