You have news tips, feel free to contact us via email editor@thevillager.com.na

Elelo lya muni gwaMbaye olina omalongekidho goku gandja iikulya kaakalimo pethimbo lyo Covid-19


Mayola godoolopa yaMbaye Immanuel Wilfred okwa popi no Eagle FM etine shinasha netopolo lyiikulya modolopa yawo.
Okwati okuuvite uukwawo wanankali noshigwana molwa onkalo yomukithi nguka omupe go coronavirus, nokuli moonkundathana niikondo yilwe oku yamukula komakemo goshigwana.
“Okuza lockdown yotango, onda shangele komahangano gontumba, opo gakwathele miikulya mbyoka tayi vulu oku kwathela aantu yetu mboka ya kanitha iiyemo omolwa o lockdown,” Mayola Wilfred tati.
Omahangano ngoka ga yambidhidha moshinima shika ongaashi: ehangano lyo Fishcor, ongonga hangano yomapashiyono, ongundu yo Swapo Party, ehangano lyo Tunacor nagalwe.
Iikulya mbyoka ya gandjwa petameko oyali iishona, opuna woo yilwe yazile kombelewa ya Prime Minister ashike nayo oyali iishona, moshikako oshitiyali sho lockdown oyaka shanga omadhina gaakalimo mboka yapumbwa omakwatho, noya kanitha iiyemo omolwa lockdown.
“Aantu mboka twashanga oyeli po 15 000, ya shangithwa yapewe iikulya ashike omwaalu nguka hago ashike twatala moku topola iikulya, otatu kwathele woo aantu mboka ha yeya pombelewa yetu taakongo omayambidhidho. omwaalu ngoka gwa shangithwa ngaashingeyi onkene taguyi pombanda itatu hulile mpoka nomashango molwashoka aantu oyendji oyadhengwa konkalo yo Covid-19” mayola gwaMbaye tati.
Okwa gwedhapo kutya etopolo lyiikulya olya tamekele kombinga yoko Walvis Bay Urban tali tsikile koshikandjo sho Rural.
“Otuna natango omakwatho gowina gaantu mboka ya kanitha iiyemo yawo, konima yo lockdown oongeshefa dhilwe inadhi wapa oku patuluka molwaashoka ngaashi aalandithi yuupana yamwe oyaadhika ya manapo iimaliwa yawo pethimbo pwakala omilandu tadhi ngambeke omayinyengo gaantu,’’ Wilfred tatsikile.
Mayola okwa tothamo kutya aantu ngaashi oomeme yeli moma teegelelo noomeme mboka yena uuhanona ohaya mono omakwatho giilkulya, okuza moshiketha sho mayola melelo lyamuni.
Iikwathitha yiikulya mbyoka hayi gandjwa oongaashi uusila wepungu, uusila woomboloto, omagadhi goku teleka noondooha dhoohi.
Ombelewa yamayola oyina omalongekidho gowina, goku kwathela mboka taya iyadha yeli mompumbwe yiikulya nenge mboka yena uupyakadhi wiiponga yomililo, naamboka yaahena mpoka taya kala konima sho ya kanitha omalukalwa gawo molwaashoka itaya vulu okufuta omahala moka hayazi.
Aakalimo yamwe otaapula elelo lyodolopa liyape epitikilo opo yashune komagumbo gawo, komapya giimpungu molwaashoka kayena shoka tayalongo naashoka tayali, kowambo omvula yonuumvo oya loka neteyo olyali ewanawa.

Julia Heita

Related Posts

Read Also ... x