Latest News

Popular Posts

You have news tips, feel free to contact us via email editor@thevillager.com.na

Aalongwa yomoondondo dhopetameko 0-3 grades oya tameke ootundi etiyali

Shika osha landula kefudho lyooskola lyeetithwa koshikumungu sho Covid-19 ndjoka ya lopotwa moshilongo petameko lya Maalitsa nuumvo, nooskola odhali dhapata, noshikondo shelongo osheetapo omuthaneko goku gandja iinyangadhalwa yaalongwa ya kwathelwe kaavali yawo komagumbo pethimbo lyefudho.
Eagle FM oya talelepo oskola yOluno Junior Primary School ndjoka tayi adhika komudhingoloko gOmakulukuma, modolopa yOndangwa moshitopolwa Oshana, naalongwa oya topolwa moongundu 2, taya kala haya hiti momasiku gayooloka, nelalakano olyoku kaleka aalongwa ya kalathane kokule oshinano sho meta yimwe.
Acting Head of Department ko Junior primary phase Martin Petrus okwati omolwa omwaalu gwaalongwa oyendji poskola, oya topolwa moongundu dhili 2 notaya kala taya hiti ootundi momasiku ga yooloka.
Epangelo olya tulapo omilandu tadhi ngambeke etaandelo lyo coronavirus, moka wo uuministeli watulapo omilandu ndhoka dhina oku landulwa pethimbo lyootundi sho dha tameke, oskola yOluno Junior Primary oyi ilongekidha mekondjitho lyo Covid-19.
“Otuna aanona oyendji notweya topolwa molwaalu guthike pamwe, aalongwa mboka yatameke etiyali otaya kala komagumbo etitatu tse tatu yakula aalongwa yalwe,” Petrus tati.
Oskola oya tulapo iikwathitho yokwiiyoga komake, omeya nothewa oshowo uu sanitizer moongulu dhoskola, oya tulapo wo omilandu dhoku kalathana kokule pokati kaalongwa moongulu sikola oshowo pethimbo lyokafudhepo.
Petrus okwa gwedhapo kutya oskola oyina aalongwa 893 okuza mondondo 0-7, aalongwa yomoondondo 0-3 oyeli 492. Aalongwa yamwe inaya tameka ootundi molwaashoka aavali yamwe oyati aanona yawo otaya kala momagumbo omolwa uutile wo Covid-19.
Omukuluntu wiliki gwelongo Sanet Steenkamp okwati ooskola otadhi patuluka konima sho dha katekwa kuupyadhi wuundjolowele, ooskola okuza poshikunino sigo ondondo 3 otadhi tameke ootundi ngaashi sha thanekwa.
Ooskola adhihe dhepangelo nodhopawumwene, odha tameke etiyali okakele kooskola dho koshitopolwa shErongo, okuza sho ooskola dhapata mu Maalitsa nuuvo sho Namibia alopota oshikumungu shotango sho coronavirus.
Omupopiliko guuministeli welongo Absalom Absalom okwa popi no Eagle FM kutya opuna ooskola 8 dho petameko inaadhi patuluka molwa omalongekidho ga yooloka, ngaashi omitungilo dhomeya pooskola, omalongekidhi giikwa niipangitho yuundjolowele noskola yimwe oyili metifa lyoku longololwa.
Ooskola 3 odhili moshitopolwa Otjozondjupa, moshitopolwa Omaheke 3, Omusati 1 nomoshitopolwa Oshana 1, nokwa tegelelwa dhipatuluke uuna omalongekidho ngoka gelipo gamanithwa.

Wonder Guchu

Related Posts

Read Also ... x