Nonuumvo opolisi yaNamibia moshitopolwa shaShana, itayi idhidhimikile iimbuluma

 

Opolisi yaNamibia moshitopolwa shaShana oya tseyika nawa mokukondjitha nokukeelela iilonga yiimbuluma moshilongo ashihe. Opolisi yomOshana  oyo natango osasiona yotango miitopolwa iikwawo ayihe  ya holola po ehangano lyedhina Men and Woman Network lyokukondjitha iimbuluma nomiyonena adhihe. Oomvula dha piti, aalongi yomiyonena dha yoolokathana oya  kwatwa mo, naashoka tashi pandulilwa elongelokumwe ewanawa pokati koshigwana nopolisi osho wo oradio yiilonga yOshiwambo mo-NBC, niikundaneki yilwe.
Oshilongo itashi vulu okukala mombili ngele nani opu na oongangala tadhi yonagula moshigwana. Oongeshefa itadhi humu komeho ngele nani oositola dhawo niilandithomwa yawo otayi teywa nokuyakwa po, onkene opolisi yaNamibia ihayi kotha uusiku nomutenya., oshoka ohayi kala  tayi tidha mo nokuhulitha po uumbudhi moshilongo.
Aakiintu naanona pethimbo ndika itaye ende ya manguluka molwaasho oya tila okudhipagwa nokuningilwa omakwatonkonga  ngoka tagi indjipala moshigwana pethimbo ndika. Molwonkalo ya tya ngeyi, opolisi yaNamibia moshitopolwa shaShana otayi ti, iimbuluma mOshana mbyono ya holoka momwaalu omushona lela pethimbo lyomatango omanene ngono ga zi ko, onayi ka hula po thiluthilu mOshana.
Oshiwike sha zi ko, opolisi yaNamibia moshitopolwa shaShana oya kwata po aakuluntu yiilonga mositola yedhina Magic Discount mOndangwa, taya fekelewa eyugo neteyo lyositola ndjoka. Oya adhika noosikopa 2, omitse mbali dhoombete nokaskopa kamwe, mbyoka ya yakwa mositola yedhina Magic Discount mOndangwa. Otaku hokololwa kutya  oya kuta aantu yopondje, mboka haya tutu iinima mositola noku yi landitha  momagumbo ga yoolokathana mOndangwa nopomudhingoloko.
Aakuluntu yiilonga yatatu oya kwatwa po oshiwike sha zi ko nokufalwa  mondjedhililo yaNdangwa mono ya holoka mompangu yaMangestrata gwaNdangwa oshiwike sha zi ko. Omukuluntu gwOpolisi yaNamibia moshitopolwa shaShana, Ndahangwapo Kashihakumwa okwa  holola nonkumwe nkene tashi kumitha omuntu i inekelelwa oshinakugwanithwa shokutonatela ositola koombudhi nokomiyonena kehe, ihe oye ishewe ta yaka mositola.
Moshiningwanima oshikwawo,  aalumentu yatatu oya yaka mositola yiikutu yoGrey Line Clothing pomatungo go-GIPF  mOshakati moka ya yaka mo iikutu, oondjato dhopeke noongaku. Sho ya nothelwa ko koshigwana, opolisi oya thiki mbala naalumentu oya thigi po iinima ya yakwa  e taa fadhuka po.
Omukuluntu gwOpolisi Kashihakumwa okwa ti omumvo 2012, ogwo omumvo ngoka ya hala okushilipaleka kutya mOshana itamu ningwa iimbuluma. Okwa londodha oombudhi adhihe kutya ethimbo lyawo lyokuyaka mOshana olya pwa ko nOshana kali shi we ehala lyokulongela uumbudhi nomiyonena adhihe inaadhi pumbiwa moshigwana.
Inapu pita unene ethimbo ele sho aalumentu yatano ya teya egumbo mOngwediva lwopotundi onti 03:00 yongula, nokuyaka mo oshimaliwa shoodola N$ 6000.00 osho wo okaLaptopa taka tengenekelwa poodola  N$ 6000.00. Moshiningwanima shono inapu kwatwa omuntu.
Kashihakumwa okwa tsikile nokupandula oshigwana sho tashi longele kumwe nopolisi, e ti indile oshigwana  kaashi sholole ihe shi kondjithe uungangala neyitulomo. Okwa ti Namibia itali vulu okuya komeho ngele iilonga yuumbudhi otayi tsikile moshilongo, molwaasho oongeshefa itadhe eta iiyemo, aatalelipo itaye ya mo uuna oshilongo shi na oombudhi naashoka tashi thelekenya omahupilo goshilongo.