Oshigwana otashi kambadhala okukwathela oothigwa naanona ye li oluhepo

 

Nonando epangelo lyaNamibia olya kambadhala opo okanona kehe kokathigwa naanona ye li moluhepo, ya mone omakwatho,  aanona yamwe ihaya mono natango omakwatho, molwaasho tashi vulika inaaya gwanitha po omikanda tadhi pumbiwa,  nenge kaaye na ontseyo kutya oye na ompito yokumona omakwatho kepangelo.

Shika osha pendutha oohandimwe yomomudhingoloko gwOshakati nOngwediva, opo ya gongale ya holole po okomitiye yokukwathela oothigwa naanona ye li moluhepo. 

Okomitiye ya thikama po maanambelewa ya yoolokathana naanangeshefa mOshakati nOngwediva ye li ya-7, oya thaneka okugongela okamaliwa pamukalo kehe tayi vulu ngaashi okuunganeka omasiku gowina opo ya mone mo okamaliwa okashona ya humithe okomitiye komeho, yo ya vule okukwathela aanona ye li mompumbwe.

Lisias Nahambo omunashipundi  gwokomitiye yedhina Tulipamwe Twahangana (TT) okwa ti ngashingeyi oya longekidha esiku lyokuulika iihongomwa ya hongwa kaanona yoothigwa naanona ye li moluhepo. Iihongomwa mbika oyi li momaludhi giinamwenyo ngaashi oonduli, oondjamba oonkoshi, niikwawo yilwe.

Omaulikilo oge li ko momasiku 20 gaAguste, notaga ka ningilwa poDavid Shikomba Complex mOngwediva. Iihongomwa mbyoka otayi ka mbekula aatali, nayimwe otayi landithwa opo ku monike oshimaliwa shi kwathele aanona yoothigwa, notashi ningwa wo opo ku hwahwamekwe oshigwana shi mone kutya, esiloshimpwiyu lyoothigwa naanona ye li moluhepo, oshinakugwanithwa shomuNamibia kehe.

Nahambo okwa ti esiku otali ka tameka nomunyanyo okuza mOngwediva sigo omOshakati, opo nee taya galukile mOngwediva. Oya longekidha wo omaudhano gokunyanyudha aanona.

Lwopokati mpono, omupopiliko gwokomitiye Hofni Iipinge okwa gwedha po kutya shika otashi ningwa okuhololela aanona mbaka ohole, noku ya tsa omukumo ya vule okukala nomukumo moonkalamwenyo dhawo.

Iipinge okwa ti, okashona hono taya gongele po mesiku lyowina, oya thaneka  okufala aanona mbaka pomahala ga yoolokathana, ngashi Etosha, kefuta nosho tuu. Okwa tseyitha kutya osha simana okufala aanona ya ka pashiyone, oshoka otashi ya pe ontseyo nomadhiladhilo gokukwatwa kohokwe yomayithano ga yoolokathana opo ya vule okupondola sha monkalamwenyo.

Okwa pula oshigwana opo shi yambidhidhe okomitiye ndjika nokwi indile aantu  oyendji ye ye komaulukilo gaanona ye li moluhepo opo wo ya ka gwedhe po omayele gankene okomitiye yaanona tayi vulu okuhuma komeho.

Iilyo yokomitiye oya longekidha wo uutekete tawu landithwa N$ 20.00, naasindani aanelago otaya ka sindana okavoutya ko- N$ 2000, oshikombo, nenge  olusitati poSeven Valley nenge uulalelo waantu 2 poEtuna Guest House.